Subscribe Now: RSS feed

Thursday, 28 November 2013

Ewì Ọmọge Ìwòyí - Girls of now-a-days

mọge ìwòyí o!!!
ẹ̀yin ni mò ń báwí, ẹ t’ẹ́tí kí  gb’ọ́rọ̀ nuù mi
Ẹ yáa gbọ́ mi yéké.
Àntí Bùkọ́lá, Tọ́sìn o lẹ́sẹ̀ tínínrín
Sììstá Jẹ́nífà lẹ́sẹ̀ pàlàbà, Fásílá o lẹ́sẹ̀ ẹe,
Àfi kí ẹ tọ́jú ki e tọ́tè, máa gbọ̀ndí kiri àdúgbò
Áwù, aṣ kù lọ́jà, èwo ni ti bóńfòèwo n taṣ pénpé kí ẹ dá,
Kò balẹ̀ le fi e
À ẹ ò mọ̀ pé aṣ àbúròo yín l wọ̀?
Ìbàdí ọmọge yín là ń wò l’òfẹ́ lófò,
Gbogbo ọmú rè é níta,  jọ̀wọ́  bòdíi yín o, ó ti súu wá í wò.
Níbi tí bùbá àti ìró tó gbáfẹ́ gbé wà,
Àmọ́ àkísà lẹ̀yín yàn láàyò.
Gbogbo ibi la ti ń bá ọ, bíi ẹ̀fúùfùlẹ̀lẹ̀
Ìwọ lónìí, ìwọ lánàá bí kún apọkọj
Wàá gbé dúdú, gbé pupa,
Bo ń gbé kúkúrú lò ń gbé gíga
Àti ọ̀dọ́ àt’ọkọ ilé, déédé ni
Ṣé kò kí ń rẹ̀ ọ́ ni? Ó rẹ̀ mí tì, é le è rẹ̀ mí lo fi ń e
Àtolátọ̀sí, àtoní wárápá, gbogbo wọn ló ń ebẹ̀,
ò kọ̀ kan, gbogbo ayé ní í gbé e sẹ́nu, kò yàtọ̀ sí síbí ilé ìjun
Àlàpà tó dnu ílẹ̀ran oríi ní í fi bẹ̀ e ‘lé
Tára bá bájẹ́ talára ní í dà, bí ọ̀rọ̀ àgbà
Ṣọ́ ọ e ọmọge fácitì, ìwọ ọmọ ilé ìwé gíga  ṣọ́ra e
Alágmọ ti bímọ, àìmọ́jó dọwọ́ọ yín 


The above ewì (a Yorùbá poem) talks about the indecent dressing among-st girls of now a days - ìwọ̀ kuwọ̀ láàríàwmọge ìwòyí

We look at western culture, imitate them and forget our own - àà òkèèrè là ń kọ́ e, tí a gbàgbée tiwa

We wear clothes worn by club strippers on the street - aṣ ilé ijó là ń wọ̀ kiri ìgboro

We no longer wear our Yorùbá attires (ò w aṣ ìbílẹ̀ wa mọ́). Prostitution and promiscuity is the other of the day - àgbèrè àti panágà ti gbàlú kan.


See the translation of the ewì below :


mọge ìwòyí o!!!
Pretty girls of now a days!!!

ẹ̀yin ni mò ń báwí, ẹ t’ẹ́tí kí  gb’ọ́rọ̀ nuù mi
Yes it is you am talking to, listen to my voice

Ẹ yáa gbọ́ mi yéké.
Better listen to me clearly.

Àntí Bùkọ́lá, Tọ́sìn o lẹ́sẹ̀ tíírín
Aunty Bùkọ́lá, Tọ́sìn the tiny leg

Sììstá Jẹ́nífà lẹ́sẹ̀ pàlàbà, Fásílá o lẹ́sẹ̀ ẹe,
Sister Jenifa the big leg, Fasilat the hen leg,

Àfi kí ẹ tọ́jú ki e tọ́tè, máa gbọ̀ndí kiri àdúgbò
All you know is to paint your eye and lips, shake ass about

Áwù, aṣ kù lọ́jà, èwo n bóńfòèwo laṣ pénpé kí ẹ dá,
When there are clothes in the market, which one is this short, small cloth that you wear,

Kò balẹ̀ l fi e
Not long enough

À ẹ ò mọ̀ pé aṣ àbúròo yín l wọ̀?
Or you don not know is your sister's?

Ìbàdí ọmọge yín là ń wò l’òfẹ́ lófò,
We see the waist of a beauty free of charge,

Gbogbo ọmú rè é níta,  bòdíi yín o, ó ti súu wá í wò.
The breasts are out, cover it, we are tired of looking.

Níbi tí bùbá àti ìró tó gbáfẹ́ gbé wà,
When we have nice bùbá and ìró,

Àmọ́ àkísà lẹ̀yín yàn láàyò.
But you chose to wear rags.

Gbogbo ibi la ti ń bá ọ, bíi ẹ̀fúùfùlẹ̀lẹ̀
You are everywhere just like the air

Ìwọ lónìí, ìwọ lánàá bí kún apọkọj
It is you today, you tomorrow

Wàá gbé dúdú, gbé pupa,
You date dark and fair skinned,

Bó ń gbé kúkúrú lò ń gbé gíga
As you date short men, so you date tall ones

Àti ọ̀dọ́ àt’ọkọ ilé, déédé ni
Boys and married men, its okay

Ṣé kò kí ń rẹ̀ ọ́ ni? Ó rẹ̀ mí tì, é le è rẹ̀ mí lo fi ń e
Don't you get tired? Never, you never get tired

Àtolátọ̀sí, àtoní wárápá, gbogbo wọn ló ń ebẹ̀,
Even patients of urinary infection, and epilepsy come close,

ò kọ̀ kan, gbogbo ayé ní í gbé e sẹ́nu, 
You don't mind, the world puts its mouth,

 yàtọ̀ sí síbí ilé ìjun
Not different from spoon of a restaurant

Àlàpà tó dnu ílẹ̀ran oríi ní í fi bẹ̀ e ‘lé
Broken wall that is open, any animal lives in it

Tára bá bájẹ́ talára ní í dà, bí ọ̀rọ̀ àgbà,
When the body get spoil, only the owner feels it

Ṣọ́ ọ e ọmọge fácitì, ìwọ ọmọ ilé ìwé gíga  ṣọ́ra e
Be careful, pretty university girl, you high school girl 


Alágmọ ti bímọ, àìmọ́jó dọwọ́ọ yín .
The masquerade agmọ has given birth to a child, it is left for the child to learn to dance.

What do you think about the ewì?

And don't forget to subscribe to this blog ;)

YOUTUBE